Privacy en cookies

Juf on Tour respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Juf on Tour gaat op de navolgende wijze om met uw gegevens.

Verstrekken Persoonsgegevens

Door uw persoonsgegevens te vermelden op de website gaat u ermee akkoord dat Juf on Tour uw gegevens overeenkomstig deze policy gebruikt. Juf on Tour gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze websites bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens vermelden om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een seminar of event of om diensten van Juf on Tour aan te schaffen.

Naast het doel waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, gebruikt Juf on Tour uw gegevens om u te informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten van Juf on Tour. Juf on Tour verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Persoonsgegevens, die u verstrekt, inzake uw opdrachten worden verwerkt in onze applicaties en blijven bewaard gedurende de hiervoor geldende termijnen.

Persoonsgegevens, die u verstrekt, om door ons geïnformeerd te worden over onze dienstverlening en voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, worden niet automatisch verwijderd. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de optout in de nieuwsbrief of door een e-mail te zenden aan info@jufontour.nl.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze pagina Privacy Statement Persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Cookiesbeleid

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, Opera) op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Doel van cookies

Cookies gebruiken wij voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag op onze websites. Deze gegevens gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van het gebruik van de website, de communicatie over onze producten en diensten en om u de voor u relevante informatie te verstrekken.

Impact gebruik cookies

Door middel van het gebruik van cookies verzamelt Juf on Tour informatie over surfgedrag op onze websites.

Geen Cookies!

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help- functie van uw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze pagina Privacy Statement Persoonsgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Links website derden

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Juf on Tour geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Categorieën van cookies

De door ons gebruikte cookies hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Uw persoonsgegevens

Zoals hiervoor aangegeven hebben de cookies op onze website enkel betrekking op uw surfgedrag op onze websites. De door Juf on Tour gebruikte cookies zijn geen tracking cookies. Juf on Tour slaat geen gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, op. De gegevens zijn hierdoor niet te herleiden naar uw persoon.

PRIVACY VERKLARING

Een van de uitgangspunten van de AVG is transparantie. Betrokkenen moeten kunnen weten welke en hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt. Onder de AVG is het daarom verplicht om de betrokkenen te informeren over welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom, hoe deze worden beveiligd, wat de bewaartermijnen zijn en hoe de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen. Dit kan door middel van een privacyverklaring.

De privacyverklaring moet zo mogelijk voorafgaand aan de verwerking onder de aandacht worden gebracht van de betrokkene. 

De contactpersonen van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers   worden voorafgaand aan de vastlegging van persoonsgegevens geïnformeerd over deze privacyverklaring.

Ten behoeve van het onderhouden van contacten met potentiele opdrachtgevers en het uitvoeren van onze werkzaamheden verwerken we persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.

Juf on Tour is verantwoordelijk voor het gebruiken van persoonsgegevens van opdrachtgevers. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving.

Onze contactgegevens

Juf on Tour

Wilhelminalaan 15, 3641 EK Mijdrecht

Van wie we persoonsgegevens verwerken

Onder medewerkers van opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers verstaan we alle personen met wie we in het kader van de (potentiële) dienstverlening namens de opdrachtgever / potentiële opdrachtgever contact hebben. De gegevens van deze contactpersonen noemen we ‘de contactgegevens’.

Waarom we gegevens verzamelen

Als opdrachtnemer registreren en onderhouden we persoonsgegevens van de medewerkers van opdrachtgever (contactpersoon). Deze gegevens worden gebruikt om in contact te komen, zakelijke afspraken te maken, gegevens uit te wisselen en over uitvoering te communiceren en/of afstemming te zoeken. Waar er wordt gecommuniceerd, leggen we vast met wie die communicatie heeft plaatsgevonden.

Door ons verwerkte gegevens

Bij het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie, tot en met de contacten die er zijn bij de behandeling van dossiers, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft naam, functietitel, emailadres en direct (mobiel) telefoonnummer. Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen we expliciet om toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Opnemen van telefoongesprekken

Voor verbetering van onze dienstverlening en voor trainingsdoeleinden kunnen we telefoongesprekken opnemen. We kunnen deze telefoongesprekken terugluisteren.

Grondslag voor de gegevensverwerking

We verwerken de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgever op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Ook de verwerkingen in voorbereiding op een overeenkomst vallen hieronder. Daarnaast verwerken we gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang dat we als commerciële partij hebben.

Met wie we gegevens delen

Naam en mailadres delen we met de externe systeembeheerder om toegangsrechten van het opdrachtgeversportal in te richten.

Hoe we gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens van contactpersonen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke plicht om gegevens te bewaren. Voor zover het fiscale gegevens betreft is deze bewaartermijn 7 jaar. De bewaartermijn van andere persoonsgegevens van contactpersonen eindigt 1 jaar na einde van het laatste contactmoment.

Welke rechten u heeft

De contactpersoon heeft het recht op inzage van de over hem of haar verwerkte gegevens. Deze vraag kan de contactpersoon stellen via onze website of per email. We sturen dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van de contactpersoon hebben.

De contactpersoon mag ons vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door. Een correctie kan de contactpersoon per mail aan ons doorgeven doorgeven

De contactpersoon kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die verwerking direct beëindigen. In andere situaties hebben we veelal de verplichting of een andere grondslag om de persoonsgegevens te blijven gebruiken.

De contactpersoon heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die direct verwijderen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen een verzoek altijd zorgvuldig bekijken en verzoeker laten weten of we de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de  reden van op.

Verdere informatie en vragen

Contactgegevens gegevensbescherming:

Naam : G.A. Kruiswijk

Adres : Wilhelminalaan 15, 3641 EK Mijdrecht

E-mailadres : ghislaine@jufontour.com

Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30, 2594 AV Den Haag 

Postadres : Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten) 

Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Aanpassing van deze privacyverklaring

We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen.